‘സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡ്’ എന്ന പേര് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് റഷ്യൻ നഗരം

മരണശേഷം സ്റ്റാലിന്റെ വ്യക്തിത്വ ആരാധനാക്രമം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടയിൽ, നഗരത്തിന്റെ പേര് 1961-ൽ വീണ്ടും പുനർനാമകരണം ചെയ്തു