വിഴിഞ്ഞത്തെ തുരങ്ക റെയില്‍പാതയ്ക്ക് അനുമതിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വിദഗ്ധ സമിതി

12 കാര്യങ്ങളില്‍ പഠനം നടത്തി വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷം പുതിയ അപേക്ഷ നല്‍കാനാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിര്‍ദേശം.