വിഴിഞ്ഞം ഇന്റര്‍നാഷണൽ സീ പോർട്ട്‌: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് ഇനി ഔദ്യോഗിക നാമം

വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷനൽ സീ പോർട്ട് എന്ന പേരിന് താഴെ കേരള സർക്കാറിന്റെയും അദാനി പോർട്സിന്റെയും സംയുക്ത സംരഭം എന്ന് കൂടി