24 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ടുനിന്ന ശസ്തക്രിയ; അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ അറ്റുപോയ കരങ്ങൾക്ക് പുതുജീവനേകി എസ് പി ഫോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ

ആൻ ടെക് എന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയാണ് പ്രകാശിന്റെ കൈ വേർപെട്ടുപോയത്.