കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് റംസാൻ – വിഷു ചന്തകൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയില്ല

ഇതോടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഇല്ലാതായത്. നേരത്തെ ഇത്തരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നതാണെന്നും ഹൈക്കോ