വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ ഇനി സ്വന്തം മരണം അനുഭവിച്ചറിയാം

ഒറ്റവാക്കിൽ വരാഞ്ഞാൽ , മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇറങ്ങിപോകുന്ന അനുഭവം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ്