വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെയും ബജ്‌റംഗ് പുനിയയുടെയും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ട്രയൽസ് ഒഴിവാക്കൽ; അനുമതിയുമായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

പംഗലും കൽക്കലും ഇളവ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ജൂലൈ 19 ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ ചതുര് വാർഷിക ഷോപീസ് ഇവന്റിലേക്ക്