എല്ലാ മേഖലകളേയും സ്പർശിക്കുന്ന കേന്ദ്രബജറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകും: കെ സുരേന്ദ്രൻ

47 ലക്ഷം യുവാക്കൾക്ക് മൂന്നുവർഷം സ്റ്റൈഫന്റോടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസകരമാണ്.