വെങ്കയ്യ നായിഡു മുതൽ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി വരെ; 2024-ലെ പത്മ അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ മുഴുവൻ പട്ടിക വായിക്കാം

കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പത്മ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, രാഷ്ട്രപതിയുടെ സെക്രട്ടറി