അത് തമാശ; വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന അവകാശവാദം തള്ളി ശ്രീലങ്ക

ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യം പ്രഭാകരനെ വധിച്ച കൃത്യമായ തീയതി അറിവായിട്ടില്ലെങ്കിലും, 2009 മെയ് 19 നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.