മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം വാൾട്ടയർ വീരയ്യയുടെ പ്രീ റിലീസ് പരിപാടി നഷ്ടമായി; നിഷേധിച്ച് ശ്രുതി ഹാസൻ

ശ്രുതി ഹാസൻ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ എടുക്കുകയും വാൾട്ടയർ വീരയ്യയുടെ പ്രീ-റിലീസ് ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു