അവസാന നാല് ദിവസത്തിനിടെ സുപ്രീംകോടതി തീർപ്പാക്കിയത് 1,842 കേസുകൾ

ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് ഉയരാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ലളിത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.