2024 അവസാനത്തോടെ രാജസ്ഥാനിലെ റോഡുകൾ അമേരിക്കയിലേത് പോലെയാകും: കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി

ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ നിന്നും മോചനം ഉണ്ടാകണം. കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കണം