യുഎസ് ഓപ്പൺ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിസ്റ്റ് ഷെങ് ക്വിൻവെന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം

വിക്ടോറിയ അസരെങ്ക, സിമോണ ഹാലെപ്പ് എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നവോമി ഒസാക്കയുടെ മുൻ കോച്ച് വിം ഫിസെറ്റിന്റെ ചിറകിന്