അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത മിസൈലുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് റഷ്യൻ വ്യോമ പ്രതിരോധം

75 പാർപ്പിട, വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങൾക്കും 40 ഓളം കാറുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി അദ്ദേഹം തന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ എഴുതി.