12.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പുരാതന ബുദ്ധ പ്രതിമ യുഎസ് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു

നിലവിൽ പോലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുകയും കൂടുതൽ സുരക്ഷാ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രദേശം ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.