റഷ്യയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ

സർക്കാർ അംഗങ്ങളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാജ്യത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ റെക്കോർഡ് താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു