18 ലക്ഷം; 2023-ൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉംറ നിർവ്വഹിക്കുന്നവരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്: സൗദി സർക്കാർ

സൗദി പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം ഈ സംഖ്യയിൽ വാർഷിക വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വർഷ