അമ്പയർമാരെ വിമർശിച്ച ഹർമൻപ്രീത് കൗറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് മറുപടിയുമായി സ്മൃതി മന്ദാന

സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റിന് വിരുദ്ധമാണ് കൗറിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച മന്ദാന, അത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു.