ഉൾഫയുമായുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടി അസമിൽ ശാശ്വതമായ പുരോഗതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി

ഈ നാഴികക്കല്ലായ നേട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്നങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും വളർച്ച