മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ആമസോൺ വഴി കേന്ദ്രം അയച്ച പാഴ്സൽ: ഉദ്ധവ് താക്കറെ

തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധമോ ബന്ദോ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് താക്കറെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.