ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍ ഇനി വര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടു തവണ; നിർദ്ദേശവുമായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ വിഷയത്തിലുള്ള വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ധാരണയെ അളക്കുന്നതായിരിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടക്കൂട് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക്