വർഗീയ വിഷയങ്ങൾ ടിവിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം; പാർട്ടി നേതാക്കളോട് അഖിലേഷ് യാദവ്

അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.