അമേരിക്കൻ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയം; സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക, പോലീസിംഗ് സഹകരണങ്ങളിൽ സോളമൻ ദ്വീപുകളുമായി ചൈന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

ജലപീരങ്കി വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലെ പോലീസ് സേനയ്ക്ക് ചൈന മുമ്പ് റെപ്ലിക്ക തോക്കുകളും കലാപ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങളും

നിത്യാനന്ദയുടെ ‘കൈലാസ’യുമായുള്ള സൗഹൃദ കരാര്‍ റദ്ദാക്കി അമേരിക്കൻ നഗരം നെവാര്‍ക്ക്

കൈലാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി. ജനുവരി 12ൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു