ഇന്റർനെറ്റിൽ ഫോൺ നമ്പറുകൾക്കായി തിരയുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ; എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതൊരു കെണിയാകാം

ഫോൺ കോൾ എടുത്ത ആൾ പണമിടപാടിനായി തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു