ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കും വളർച്ചയുടെ എഞ്ചിനായിമാറും: നിർമല സീതാരാമൻ

അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നിക്ഷേപം, നവീകരണം, ഉൾപ്പെടുത്തൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു