ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിനായി സാറാ അലി ഖാനും ടൈഗർ ഷ്രോഫും ഒരുമിക്കുന്നു

നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയ കാസ്റ്റിംഗിനായുള്ള തിരയലിലായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് ടൈഗർ ഷ്രോഫിനെയും സാറ അലി ഖാനെയും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചത്.