ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ: ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും 980.56 കോടി അനുവദിച്ചു

ഈ തുകയിൽ 210.20 കോടി രൂപ (ഏകദേശം 25 മില്യൺ ഡോളർ) തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്