ജനുവരി 22 ന് അയോധ്യയിൽ വരില്ല; ശ്രീരാമൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞതായി ബിഹാർ മന്ത്രി

രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആദിശങ്കരാചാര്യർ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മഠങ്ങളിലെ ഇപ്പോഴുള്ള മഠാധിപതിമാരായ നാല് ശങ്കരാ