ഡിസംബർ 1 മുതൽ പുതിയ സിം കാർഡ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ്

ഒരു സിം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ്, ഇൻകമിംഗ് എസ്എംഎസ് സൗകര്യങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂർ ബാർ സഹിതം, വരിക്കാരൻ KYC

ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സ്വകാര്യവത്കരിക്കാൻ കുവൈറ്റ്

രാജ്യത്തെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് സ്വകാര്യവത്കരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കുവൈറ്റ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതാ പഠനം നടത്താന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസംകൺസൾട്ടൻസി