ഗോമൂത്രത്തിൽ സ്വർണമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തി; അവകാശവാദവുമായി വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് നേതാവ്

അടുത്തിടെ ഗോമൂത്രത്തിൽ സ്വർണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ. ഗോമാതാവായി കണക്കാക്കി