വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കും: ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇബ്രാഹിം റെയ്‌സി

സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഒരിക്കൽ കൂടി തെറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇറാൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ, സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഇസ്രാ