ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിൽ പൊതുഗതാഗതം; 200 ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ നൽകാൻ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്

ജമ്മു കശ്മീരിലെ റോഡുകളിൽ ഇതിനകം ഓടുന്ന ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്റെ 40 ഇലക്ട്രിക് ബസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 200 ഇലക്ട്രിക് ബസുകളുടെ ഏറ്റവും