11 വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ക്ലാസിൽ ഷർട്ട് അഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു; യുഎസിൽ കോളേജ് പ്രൊഫസറെ പുറത്താക്കി

അന്വേഷണം ഉടനടി നടത്തിയതിന് മോണ്ട്‌ഗോമറി കോളേജിനെ റിപ്പോർട്ട് അഭിനന്ദിച്ചപ്പോൾ, ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ച്