ട്വിറ്റർ വാർത്താ ചാനലായ എൻഡിടിവിയുടെ അക്കൗണ്ട് ട്വിറ്റർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു

എൻഡിടിവിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം “ഈ അക്കൗണ്ട് നിലവിലില്ല. മറ്റൊന്നിനായി തിരയാൻ ശ്രമിക്കുക." -എന്ന് കാണിക്കുന്നു