സഹ നടന്മാര്‍ക്കുള്ള മത്സരത്തില്‍ മലയാളത്തില്‍ നിന്നും ഇന്ദ്രന്‍സും, ജോജുവും അവസാനം വരെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി: സുരേഷ് കുമാർ

മത്സരത്തിനെത്തിയ എട്ടു സിനിമകളില്‍ നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട അവാര്‍ഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മികച്ച സഹ നടന്മാര്‍ക്കുള്ള മത്സരത്തില്‍