വേദി നൽകുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്; കലക്കുവേണ്ടി സുരേഷ് ഗോപിയുമായി സഹകരിക്കും: ആർഎൽവി രാമകൃഷ്ണൻ

അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിഫലം നൽകിത്തന്നെയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ വികാരത്തിൽ നിന്ന്