പി വി അൻവറിന്റെ മിച്ചഭൂമി; തിരിച്ചു പിടിക്കാത്തതിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ച് റവന്യൂവകുപ്പ്

2022ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് പുനസംഘടിപ്പിച്ചതും ഉദ്യോഗസ്ഥ അഭാവവും