പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പുതുതായി രണ്ട് ജില്ലകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനൊരുങ്ങി മമത ബാനർജി

ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് നിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബാനർജി ഹിംഗൽഗഞ്ചിൽ പ്രകൃതി ആരാധന നടത്തുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.