തെരുവു നായ്ക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പട്ടി സ്നേഹികൾ

തെരുവു നായ്ക്കളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി 'പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽസ്' എന്ന സംഘടനാ രംഗത്ത്.