രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റാനും അതിർത്തികൾ മാറ്റാനും പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട്: സുപ്രീംകോടതി

പാർലമെന്റിന് നിലവിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നോ അതിലധികമോ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി