സൗരവ് ഗാംഗുലി ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക്; പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ബംഗാളിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളിൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമേ