2000 കോടി ചെലവിൽ 108 അടി ഉയരവുമായി ശങ്കരാചാര്യ പ്രതിമ; മധ്യപ്രദേശിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു

കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ശങ്കരാചാര്യർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സന്യാസിയായി ഓംകാരേശ്വരിൽ എത്തിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക വസതിയിലെ പൂന്തോട്ടം മോടിപിടിപ്പിക്കാൻ 1.3 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് മുടക്കി ശില്‍പം; ഋഷി സുനക് വിവാദത്തിൽ

ഏകദേശം 1.3 മില്യൺപൗണ്ടായിരുന്നു ഇതിനായി വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂയിൽ പ 12 കോടിയിലധികം വരും.