വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ; പരാതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം

നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഘടനയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗമെന്നും ഇത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും

ഇ-സിഗരറ്റ് നിരോധനം ഫലപ്രദമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം; സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം

നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച്, 1973-ലെ ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടം അനുസരിച്ച് "അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ" ഉത്തരവിന്റെ നടത്തിപ്പിന് ഉത്തരവാദികളാണ്.

കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണം: മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ

ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം മറികടക്കാനും കൊവിഡ് ദുരിതങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാനും പ്രത്യേക പാക്കേജുകൾ വേണം.