യൂട്യൂബിലൂടെ അവഹേളിച്ചതായി പരാതി; ‘തൊപ്പി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിഹാദ് വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി

തൊപ്പിയുടെ തന്നെ നാട്ടിലാണ് സജിയുടെ ജോലി. കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് സജിയുടെ ജോലി. കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നയിടങ്ങളില്‍ ജോലിയുടെ