ഒഡീഷ ട്രെയിൻ ദുരന്തം; മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ്

രാജ്യത്തും വിദേശങ്ങളിലും തുറമുഖങ്ങൾ മുതൽ ഊർജം, ചരക്ക്, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ