സ്പൈഡർമാനാകാൻ ശ്രമിച്ച എട്ടുവയസ്സുകാരന് ഉഗ്രവിഷമുള്ള ചിലന്തിയുടെ കടിയേറ്റു

ഉടൻതന്നെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ അമ്മ ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശിശുരോഗ