വന്യജീവി ആക്രമണം; പ്രത്യേക ടീമിനെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്‌

വന്യജീവി അക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് മന്ത്രിതല സമിതി സന്ദർശിക്കുമെന്നും