ഗണേഷ് കുമാർ പണിതുടങ്ങി ; കെ എസ് ആർ ടിസിയിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങലിന് നിയന്ത്രണം

എല്ലാ ഡിപ്പോകളിലും വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ ചീഫ് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം. വിരമിക്കുന്ന മിനിസ്റ്റിരിയൽ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പകരം

ഉപരോധങ്ങൾ തിരിച്ചടിയായി; പ്രധാന സ്പെയർ പാർട്‌സുകൾക്കായി ഇന്ത്യയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് റഷ്യ

ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ, ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ, ഏവിയേഷൻ ടയറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 41 ഇനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.