മ്യാൻമറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വിരമിച്ച സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മണിപ്പൂരിൽ പ്രത്യേക എസ്എസ്പി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചു

മെയ് ആദ്യം മുതൽ വംശീയ കലാപത്തിൽ 160-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട മണിപ്പൂരിലെ സാഹചര്യം പരിഹരിക്കാൻ മ്യാൻമറിലെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തന